Polina Kopylova

16.12.2021

Kohti luottamusta kasvatuskumppanuudessa

Cultura‑säätiön valmistelema Venäjänkieliset vanhemmat kasvatuskumppanuuden osapuolena -tietopaketti on tarkoitettu monikulttuurisia perheitä työssään kohtaavien asiantuntijoiden työn tueksi. Se tuo esille venäjänkielisten vanhempien tarpeita vanhemmuuden eri vaiheissa.

Yhteiskunnan moninaistuminen näkyy monilla yhteiskunnan tasoilla neuvolasta Arkadianmäelle. Se on voimakkaasti näkyvissä myös perheille tarkoitettujen palveluiden käyttäjissä, erityisesti suuremmissa kaupungeissa.

On todennäköistä, että tulevaisuudessa yhteiskunta muuttuu nykyistäkin monikulttuurisemmaksi ja monikielisemmäksi: odotettavissa on työperäisen maahanmuuton kasvua. Jo nyt asiakkaan kulttuuri‑ ja kielitausta ja niihin liittyvät tarpeet pyritään ottamaan huomioon niin perheille tarkoitetuissa palveluissa kuin varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmissä.

Syy on selvä: vanhemmat kantavat huoltajina ensisijaisen vastuun lapsen hyvinvoinnista. Uudessa maassa kotoutumisprosessin alkumetreillä heidän saattaa olla vaikeaa soveltaa aiempia kokemuksiaan ja käsityksiään uuteen toimintaympäristöön.

Venäjänkieliset vanhemmat kasvatuskumppanuuden osapuolena ‑tietopaketti auttaa ammattilaisia niiden kokemusten jäsentämisessä, jotka syntyvät kohtaamisissa venäjänkielisten perheiden kanssa. Se myös helpottaa valmistautumista uusiin kohtaamisiin.

Tietopaketti tarjoaa myös alustan itsereflektoinnille ja pohdinnalle sekä rohkaisee kulttuurisensitiivisten ja arkaluonteistenkin havaintojen analysointiin. Tavoitteena on luottamuksen edistäminen kasvatuskumppanuudessa.

Monikulttuurisen työn tukena

Cultura‑säätiön tehtävä on edistää venäjänkielisten kaksisuuntaista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Yksi keino tähän on tiedonvälityksen parantaminen.

Syksyn aikana työstetty Venäjänkieliset vanhemmat kasvatuskumppanuuden osapuolena ‑tietopaketti on tarkoitettu perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille heidän monikulttuurisen osaamisensa tueksi.

Tietopaketti pohjautuu vanhemmuuden aikajanaan, joka koostuu neljästä vaiheesta: perhesuunnittelu, raskaus ja synnytys, varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu ja 2. asteen ensimmäinen vuosi. Jokainen vaihe analysoidaan nelikentän avulla. Esiin tuodaan vanhempien vahvuuksia, mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä.

Tietopaketti esitettiin alustavasti kohderyhmälle, eli perheiden kanssa työtä tekeville ammattilaisille 11.11.2021 pidetyssä Venäjänkieliset vanhemmat kasvatuskumppanuuden osapuolena ‑webinaarissa.

Tietopakettia kommentoivat webinaarin puheenvuoroissaan Kotoutumisen osaamiskeskuksen johtava asiantuntija Minna Säävälä ja Sosiaali‑ ja terveysministeriön Lapset ja nuoret -yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom.

Säävälä nosti puheenvuorossaan esille haasteen, joka syntyy monikulttuuristen perheiden palveluprosessissa: toisaalta on selvää, että lähestymistavan on oltava yksilöllinen, eikä perheitä voi ”niputtaa” kulttuurin, kielen tai lähtömaan mukaan.

Samalla on tuotava esiin ryhmäsidoksien ja menneisyyden merkitys. Esimerkiksi kulttuurisidonnaiset sukupolvikokemukset voivat vaikuttaa vanhempien näkemyksiin ja kasvatustapoihin eri tavoin.

Cantell‑Forsbom toi esiin kielen kehitykseen sekä kasvatuskulttuuriin liittyviä yksityiskohtia ja korosti äidinkielen merkitystä niin lapselle kuin koko perheelle.

Luottamuksen tarve

Webinaarin osallistujilla oli mahdollisuus täydentää tietopakettia omilla havainnoillaan. Tilaisuuden palautteissa kiitettiin sitä, että luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri mahdollisti tietopaketin avoimen käsittelyn ilman pelkoa kenenkään mielen pahoittamisesta.

Mielen pahoittamisen pelko ja siitä johtuva ylivarovaisuus ovat monien mukaan ilmiöitä, jotka vaikuttavat vahvasti myös monikulttuurisen asiakkaan kohtaamiseen palvelutilanteessa.

Esille nousi myös venäjänkielisten asiakkaiden kulttuuri‑ ja kasvatusympäristön riittämätön tuntemus. Se ilmenee vanhemmuuden kaikissa vaiheissa ja näkyy tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa.

Haastavimmissa tapauksissa tiedon puute ja siihen liittyvä asiakkaan epäluuloisuus voivat jopa estää välttämättömän avun vastaanottamista. Tästä kertovat osaltaan niin edellisiltä vuosilta tunnetut huoltajuuskiistat kuin lukuisat vanhempien kysymykset ja avunpyynnöt venäjänkielisissä ryhmissä.

On myös havaittu, että lukuisat netissä julkaistut venäjänkieliset materiaalit sijaitsevat turhan hajanaisesti eri järjestöjen ja organisaatioiden sivustoilla, eivätkä siksi tavoita vanhempia parhaalla mahdollisella tavalla.

Vanhemmuuden vahvuudet ja mahdollisuudet keskiöön

Moni venäjänkielinen perhe pohtii Suomeen muuttoa juuri lasten tulevaisuuden näkökulmasta. Siksi perheet pyrkivät saamaan tietoa siitä, miten Suomessa kasvatetaan lapsia. Vanhempien motivaatio on yksi kiistattomista vahvuuksista kaikissa kasvatus‑ ja kotoutumisvaiheissa.

Motivoituneille ja vastuullisille vanhemmille on tärkeää ymmärtää palvelun sisältö ja kokea, että he voivat vaikuttaa omaan tilanteeseensa ja luottaa tulevaisuuteen. Tämän takia tietopaketin Mahdollisuudet ‑osioissa korostuvat tiedottamisen ja vuorovaikutuksen rooli sekä perheiden verkostoitumisen tarve.

Monikulttuurisen asiakkaan palveleminen voi tuntua vaikeammalta jo siksi, että monessa tapauksessa pitää huolehtia tulkkauspalvelusta. Tulkin läsnäolo muuttaa palvelutilanteen kommunikaation ja saattaa etäännyttää asiakkaan niin, että luottamuksen syntyminen vaikeutuu.

Toisaalta omakielinen tiedottaminen kotoutumisprosessin alkuvaiheessa on mahdollisuus saada perhe mukaan kasvatuskumppanuuteen ja siten edistää perheen osallisuutta yhteiskuntaan.

Tietopaketin käyttö ja tulevaisuuden näkymät

Omien havaintojen lisäksi webinaariin osallistuneet asiantuntijat ehdottivat myös tietopaketin laajennusta niin, että mukaan aikajanalle otettaisiin myös nuoret aikuiset ja siinä käsiteltäisiin myös 18–25‑vuotiaiden nuorten vanhempien tilannetta.

Suomessa nuoren varhainen itsenäistyminen on tavallista. Monille venäjänkielisille vanhemmille lapsen muutto esimerkiksi 17‑vuotiaana toiseen kaupunkiin opiskelemaan voi olla suuri ja jopa pelottava muutos.

Esille nousi myös tarve vanhemmille itselleen suunnatusta venäjänkielisestä tietopaketista. Se voisi toimia ohjekirjana tai oppaana tilanteissa, jossa perhe hakee tai käyttää palveluita tai osallistuu päiväkodin tai koulun järjestämiin tilaisuuksiin ja neuvotteluihin.

Venäjänkieliset vanhemmat kasvatuskumppanuuden osapuolena ‑tietopaketti on valmis käyttöön. Voit tilata tietopaketin käytön tueksi sen käyttömahdollisuuksia avaavan koulutuksen Cultura-säätiöltä. Tarvittaessa koulutusta voi myös räätälöidä sen mukaan, minkä alan ammattilaiset siihen osallistuvat. Tietopakettia voi käyttää myös sellaisenaan (niin verkossa kuin PDF-muodossa).