Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida Helsingissä venäjän- ja suomenkielisille äideille suunnattua yhteistä perhevalmennusohjelmaa. Tavoitteena oli edelleen kehittää Gulmira Akbulatova-Loijaksen ja Laura Hämäläisen vuonna 2016 luomaa ja toteuttamaa perheval-mennusprojektia. Pitkän aikavälin tavoitteena on tukea ja edistää venäjänkielisten perheiden kotoutumista ja hyvinvointia Suomessa. Opinnäytetyö toteuttiin yhteistyössä Cultura-säätiön kanssa ja työ on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ”Childbearing Immigrant Women’s Health”-hanketta.
 
Perhevalmennus toteutui yhteensä seitsemänä vertaistukiryhmätapaamisena, ja projektiin sisältyi kaksi kulttuuriretkeä, joiden tarkoituksena oli tutustuttaa osallistujia paikalliseen kulttuuriin.
 
Opinnäytetyön aineisto ja tulokset kerättiin alkukyselyn, palautelomakkeen sekä havainnointikaavakkeiden muodossa. Havainnoinnin avulla saatiin tietoa asioista, jotka eivät välttämättä tulleet ilmi kirjallisten palautteiden muodossa. Analysoimme palautteet käyttäen induktiivista sisällönanalyysia. 
 
Cultura-säätiö oli mukana Vauvan kanssa kulttuuriretkellä -hankkeessa, jonka puitteissa integroiva perhevalmennus tapahtui.